۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

این بود تمام آنچه که می خواستم


اندکی آغــوش
وکمی شانه
تنهـا به وسعت یک پیشانـی
برای شکستن بغض فرو خورده ی مَردی
که سالهـا،خودش بود و خودش
این بود تمام آنچه که می خواستم
این بود
در این برهوت روزمرگی
تمام آنچه که می خواستم
این بود
اندکی آغـوش،وکمی شـانه . ۲ نظر: