۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

وبلاگـم فیلتـرشـد (نکته ای کوتاه خطاب به ارتش سایبری)


چند دقیقه پیش فهمیدم وبلاگم فیلترشده.
دقیقا نمیدونم ازچه زمانی،چون همیشه با پراکسی وبگردی میکنم.
درهرصورت بسی مایه خشنودی،خرسندی و سرفرازیست!

فقط نکته ای کوتاه خطاب به ارتش سایبری؛
عزیزان من آن رَه که شما میروید به ترکستان است.
ملت ما سی و چندسال است که در فیلترینگ زندگی کرده ولی هنوز صدای رسا و شبگیرش در کوچه کوچه های شهر به راحتی قابل شنیدن است.
ما دیرسالیست پرنده وار در پرتگاه آشیانه ساختیم و به هیچ روی خیال بازایستادن نداریم.اینکه که فیلتر میکنید بسیار مایه ی شادمانیست و در ژرفای کردارتان نیک میتوان دید که از آگاهـی هراسانید،از هشیاری گریزان و از تعقل بیزار.
اینکه که فیلتر میکنید یعنی تاکنون شنیده شدیم،دیده شدیم،احساس شدیم و چون تیری در چشمان ارزق گون شما فرو رفته ایم.

گربه زیبای ما گرچه زخمی از چنگال جباران بر پشت خود دارد،اما دیرسالیست که چشم به آزادی دوخته...


پ.ن (3نوامبر)
-امروز داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم بهم گفت وبلاگ 10روزپیش هم فیلتر بوده!