۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

گاردیـن،محمـودآباد واحمـدی نژاد!


این پارچه نوشته راچند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری این دوره در مرکز شهر نصب کرده بودند.
فارغ از اینکه آیا گاردین چنین جمله ای رانوشته است،یاحتی ازقول فرد دیگری به چاپ رسانیده باشدصورت مسئله نگارنده را تغییر نمی دهد.
گو این که شاید هم این پارچه نوشته به سبک مترجمان امین فارس وکیهان برگردان شده باشد،خدا داند.!
باری،اگر این جمله که دستاوردهای احمدی نژاد درتاریخ ایران ثبت خواهدشد رادر دو تاریخ گوناگون بررسی کنیم قطعا به دو نتیجه متفاوت میرسیم.
در اینجا لازم است دو واژه ایران و جمهوری اسلامی ایران را از هم تفکیک نماییم،که اولی معرف ملت است و دومی معرف حکومت.
تا قبل از بیست و دو خرداد هشتاد وهشت دولت محمود احمدی نژاد رهاوردی جز فقر،تورم،سرکوب آزادی های فردی وسیاسی برای مردم نداشت.
در عوض دستاورد مهمی برای حکومت اسلامی به همراه داشت،مردمی که طی چهارسال در زمامداری نامبرده تاب از کف برده بودند، همگان به این نتیجه رسیدندکه به دوران اصلاحات خاتمی و همفکرانش اکتفا کنند وبا عزم راسخ پای صندوقهای رای حاضر شدند،تا احمدی نژاد برود،و این پیشکشی بوداز سوی محموداحمدی نژاد برای علی خامنه ای، حفظ پایه های نظام.
اما بعد از کودتای بیست و دو خرداد ورق به کلی برگشت.
جنایات وکشتارهایی که نیروهای حکومتی تحت فرمان مستان قدرت در کوچه ها وخیابان ها،سلول ها وزندان ها انجام دادندچهره واقعی نظام را دست کم برای من و هم نسلان من که زاده همین انقلاب بودیم فاش ساخت،با تجربه تر ها که خود شصت وهفت را به خاطر دارند وبس...
مردمی که تا دیروز به نخست وزیر دوران طلایی امام، میر حسین موسوی ویار دیرین خمینی،مهدی کروبی بسنده کرده بودند از فردای کودتا چیزی جز نابودی کیان نظام واستقرار جمهوری ایرانی نمی خواستند.
و چه زیبا بود که آن دو بزرگوار هم در کنار ملتی که یکپارچه فریاد آزادی خواهی را سر میدادند مردانه ایستادندو هزینه دادند.
براستی اگر بخواهیم آن جمله منسوب به گاردین را دوباره نویسی کنیم،به گمانم باید اینگونه نوشت:
قبل از خرداد هشتاد وهشت
دستاوردهای احمدی نژاد درتاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهدشد
بعد از خرداد هشتاد وهشت
دستاوردهای احمدی نژاد درتاریخ ایران ثبت خواهدشد هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر