۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

قـلـب کـویـر و کـاروانسـراهـایـی با طعـم نمک

مجموعـه ده عـکس از خـانه ها و کـاروانسـراهـایـی دیـریـن و گـلـیـن درعمـق کویـر قــم.

اثـر : نـیـاهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر